Reklamacje i zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeżeli jesteś Konsumentem możesz odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Możesz sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. Zwracaną rzecz prześlij do nas na adres:

Małgorzata Solczak Tu-mamo

Sokołów Podlaski

ul. Wolności 47

08-300 Sokołów Podlaski

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży oraz tutaj: Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

REKLAMACJE

Jeśli chcesz złożyć reklamację prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

Reklamacje należy kierować na adres Małgorzata Solczak Tu-mamo, Sokołów Podlaski ul. Wolności 47, 08-300 Sokołów Podlaski lub na adres poczty elektronicznej: sklep@tu-mamo.pl, numer telefonu +48 693 533 803.

Reklamowany towar prosimy wysłać na adres: Sokołów Podlaski ul. Wolności 47, 08-300 Sokołów Podlaski

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz się naszym Regulaminie sprzedaży.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pozostałe formularze:

Formularz reklamacji świadczenia usług

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług